Skip to content

Asteria Expeditions: Nederlandstalig begeleide groepsreizen en individuele reizen buiten het gewone

Bijzondere voorwaarden Poolreizen

Onze bijzondere voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en vullen de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen aan, alsook de bepalingen van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (de 'Wet'), en desgevallend de contractuele voorwaarden van de leveranciers van reisdiensten.

Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing wanneer wij pakketreizen te koop aanbieden of verkopen als organisator.

 1. Offertes
 2. Totstandkoming van de overeenkomst
 3. Prijs en betalingsmodaliteiten
 4. Opzegging voor de reiziger
 5. Wijzigingen door de reiziger
 6. Wijzigingen door de organisator
 7. Overdracht van de overeenkomst
 8. Non-conformiteit en bijstand
 9. Aansprakelijkheid van de organisator
 10. Reisdocumenten
 11. Gezondheid en fysieke conditie - opgelet avontuurlijke reizen
 12. Verzekeringen
 13. Financieel onvermogen
 14. Verzekering aansprakelijkheid
 15. Vluchten
 16. Bescherming persoonsgegevens (GDPR)
 17. Kennisgevingen
 18. Geschillen

Artikel 1: Offertes

Al onze brochures, promoties, webpagina’s of offertes worden te goeder trouw opgesteld in functie van de op dat moment beschikbare informatie. Kaarten, foto’s of illustraties zijn louter informatief en niet contractueel.

De reiziger aanvaardt uitdrukkelijk dat de precontractuele informatie die hem wordt overgemaakt ten alle tijde kan gewijzigd worden voor de afsluiting van de pakketreisovereenkomst en dat onze offertes, tenzij anders overeengekomen, steeds “in aanvraag” of “onder voorbehoud van bevestiging” zijn.

Kennelijke materiële fouten in de precontractuele informatie binden ons niet en mogen we rechtzetten.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, komt de pakketreisovereenkomst tot stand wanneer wij onze offerte aan de reiziger bevestigen en, indien er een voorschot wordt gevraagd, na betaling van het voorschot.

Artikel 3: Prijs en betalingsmodaliteiten

Paragraaf 3.1

De prijs omvat alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgesomd en inbegrepen, alsook alle belastingen en, indien van toepassing, alle bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten. De reiziger zal desgevallend vergoedingen, toeslagen en andere kosten moeten betalen die wij redelijkerwijs niet konden berekenen of kennen op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst, zoals toeristentaksen, toegangstaksen, …

Kennelijke materiële fouten in de prijs binden ons niet en mogen we rechtzetten.

Paragraaf 3.2

Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdiensten worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.

Paragraaf 3.3

We behouden ons het recht voor om prijzen te verhogen in geval van veranderingen in:

 1. de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
 2. de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
 3. de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn

In geval van verlaging van voormelde kosten na het afsluiten van de overeenkomst en voor het begin van de reis heeft de reiziger recht op een proportionele prijsvermindering. In dit geval zullen we het recht hebben om administratieve kosten aan te rekenen. We zullen deze kosten verantwoorden alleen op uitdrukkelijk verzoek van de reiziger. Elke prijsverhoging zal aan de reiziger worden meegedeeld uiterlijk twintig dagen vóór het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

Paragraaf 3.4

Tenzij anders overeengekomen, wordt er bij het afsluiten van de overeenkomst een voorschot aangerekend van 30% van de totaalprijs en is het saldo verschuldigd uiterlijk 30 dagen voor vertrek. Aan dossiers in aanvraag, behalve indien ze in een vaste boeking resulteren, zijn altijd € 25 dossierkosten verbonden. Voor dossiers die afwijken van het standaardprogramma wordt een toeslag gerekend van € 25 per dossier.

Paragraaf 3.5

Cash betalingen worden slechts aanvaard tot maximaal € 3.000. Indien de totaalprijs € 3.000 of meer bedraagt, wordt een betaling in cash aanvaard ter hoogte van 10% van de totaalprijs met een maximum van € 3.000.

Paragraaf 3.6

Elke niet-betaalde factuur op vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot het betalen van een intrest aan 10% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 50.

Als alternatief behouden we ons het recht voor om in geval van niet-betaling van facturen binnen de vervaldatum de overeenkomst te beëindigen mits ingebrekestelling met onmiddellijke uitwerking, en vergoeding te vorderen van onze schade met als minimum de opzeggingsvergoeding van art. 4. Door de reiziger betaalde voorschotten zullen met de schadevergoeding worden verrekend.

Wij behouden ons het recht voor om reisdocumenen niet vrij te geven zolang onze facturen niet volledig zijn betaald.

Artikel 4: Opzegging Door de reiziger

Paragraaf 4.1

Elke opzegging door de reiziger moet ons toekomen per mail op het adres opgegeven in art. 17. Opzeggingen die ons toekomen buiten onze openingsuren worden geacht ontvangen te zijn op de volgende werkdag.

Paragraaf 4.2

In geval van opzegging, zullen wij de volgende opzegvergoedingen aanrekenen, behoudens in specifieke gevallen anders bepaald:

 • tot 6 maanden voor de afreis: 30% van de reissom
 • van 6 maanden t.e.m. 3 maanden voor de afreis: 75% van de reissom
 • van minder dan 3 maanden voor de afreis: 100% van de reissom

Vluchten zijn niet annuleerbaar en geven altijd aanleiding tot een 100% opzegvergoeding.

Artikel 5: Wijzigingen door de reiziger

Elke wijziging van de overeenkomst door de reiziger zal aanleiding geven tot het betalen van forfaitaire administratieve kosten van 50 EUR per persoon, vermeerderd met de eventuele kosten van onze leveranciers van reisdiensten.

De reiziger aanvaardt dat een wijziging afhangt van de beschikbaarheid en een eventuele prijsaanpassing. Indien de wijziging niet beschikbaar is of het prijsverschil te groot, kan de reiziger afzien van de overeenkomst, waarbij in dit geval de opzeggingsvergoedingen van art. 4 van toepassing zullen zijn. De kosten van de wijziging zijn in elk geval ten laste van de reiziger.

Artikel 6: Wijzigingen door de organisator

Paragraaf 6.1

Wij behouden ons het recht voor om voor het vertrek kleine wijzigingen aan te brengen aan de overeenkomst. In dit geval wordt de reiziger verwittigd via een duurzame gegevensdrager.

Paragraaf 6.2

Wij behouden ons ook het recht voor om kennelijke materiële fouten in de overeenkomst recht te zetten.

Paragraaf 6.3

Wanneer er ingrijpende wijzigingen aan de overeenkomst moeten worden gebracht of wanneer de prijs dient verhoogd te worden met meer dan 8 %, conform art. 20 van de wet, is de reiziger verplicht ons binnen de 7 dagen na de aankondiging van de wijziging te verwittigen van zijn beslissing om de wijziging al dan niet te aanvaarden. Zo niet, wordt de overeenkomst automatisch beëindigd.

Artikel 7: Overdracht van de overeenkomst

In geval van overdracht van de overeenkomst, en voor zover wij hebben kunnen vaststellen dat de overnemer aan alle voorwaarden van de overeenkomst voldoet, zijn de overdrager en overnemer solidair gehouden tot betaling van de kosten die voortvloeien uit de overdracht. De reiziger begrijpt dat in sommige gevallen de kost van de overdracht kan gelijk zijn met de prijs van de aankoop van een nieuwe reisdienst (zoals bijvoorbeeld in het geval van niet wijzigbare of terugbetaalbare vliegticketten).

Artikel 8: Non-conformiteit en bijstand

Paragraaf 8.1

De reiziger is verplicht om ons onverwijld op de hoogte te brengen van elke non-conformiteit die hij ter plaatse vaststelt. Elke klacht in dit kader zal beoordeeld worden door de organisator in functie van de concrete omstandigheid en de aard van het geboekte pakket.

De reiziger moet zijn klachten op de volgende wijze kenbaar maken:

Paragraaf 8.2

De reiziger heeft het recht om zijn klachten te richten tot de doorverkoper bij wie hij het pakket heeft gekocht. In dit geval zal hij steeds eveneens ons als organisator van zijn klacht op de hoogte stellen.

Paragraaf 3.3

De reiziger begrijpt dat indien hij ons niet correct en onverwijld op de hoogte brengt, hij ons verhindert om het gebeurde probleem efficiënt op te lossen. De financiële gevolgen daarvan zullen ten laste van de reiziger worden gelegd.

Artikel 9: Aansprakelijkheid van de organisator

Paragraaf 9.1

Wij zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering van alle reisdiensten van het pakket wanneer wij optreden als organisator. Wij hebben deze aansprakelijkheid niet als wij optreden als doorverkoper.

Paragraaf 9.2

Onze aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot drie maal de totaalprijs van het pakket, behalve in geval van persoonlijk letsel of opzettelijk dan wel door nalatigheid veroorzaakte schade. Voor zover internationale verdragen grenzen stellen aan de voorwaarden waaronder een dienstverlener die een reisdienst verleent die deel uitmaakt van een pakketreis, schadevergoeding moet betalen, of aan de hoogte van die schadevergoeding, gelden die grenzen ook voor ons.

Paragraaf 9.3

Wij zijn nooit aansprakelijk voor de goede uitvoering van reisdiensten die niet uitdrukkelijk staan vermeld in de pakketreisovereenkomst en/of die de reiziger ter plaatse heeft geboekt zonder ons te verwittigen (zoals excursies of bijkomende activiteiten).

Artikel 10: Reisdocumenten

Paragraaf 10.1

De reiziger moet in het bezit zijn van geldige reisdocumenten om zich in het land van bestemming te begeven. In sommige gevallen volstaat een identiteitskaart, in andere gevallen een internationaal paspoort (soms geldig tot zes maanden na terugreis) en nog in andere gevallen een internationaal paspoort en visa.

Paragraaf 10.2

Ook al proberen wij de reiziger zo goed mogelijk te informeren over de formaliteiten van het land van bestemming, toch komt het aan de reiziger toe om de geldigheid en conformiteit van zijn reisdocumenten te controleren.

Op de niet-Belgische reiziger rust de plicht om zich te informeren bij zijn Ambassade of andere diplomatieke instanties teneinde de geldende formaliteiten te kennen. Wij zijn niet aansprakelijk in geval van nalatigheid van de reiziger op dat vlak.

Paragraaf 10.3

Degene die de overeenkomst aangaat verbindt er zich toe om ons te informeren van zijn nationaliteit en die van alle reizigers namens wie hij optreedt, en ons te verwittigen van elke relevante informatie in dit opzicht.

Artikel 11: Gezondheid en fysieke conditie -
opgelet avontuurlijke reizen

Paragraaf 11.1

Wij kunnen de gezondheidstoestand van alle reizigers niet kennen. Op de reiziger rust dus de plicht om zelf de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de gezondheidsformaliteiten op de gekozen bestemming en om na te gaan of hij/zij fysiek in staat is om aan een bepaalde reis deel te nemen.

De reiziger die bij ons een pakketreis boekt, weet namelijk dat wij als organisator unieke en bijzondere bestemmingen aanbieden, waarbij de reizigers soms naar afgelegen gebieden worden gebracht en die dus een avontuurlijk karakter hebben. Voor elke expeditie of rondreis die wij te koop aanbieden, worden de voorwaarden en de risico’s van de reis nauwkeurig beschreven in onze offerte, in een brochure of op onze website, die integraal deel uitmaken van de pakketreisovereenkomst.

Paragraaf 11.2

De reiziger verklaart dat hij/zij medisch, fysiek en psychisch in staat is om de gekozen reis ten alle tijde te ondernemen. De reiziger die een fysieke of psychische beperking heeft, een mobiliteitsbeperking heeft of aan een ziekte lijdt die een behandeling vergt of die zwanger is, moet ons daar verplicht van op de hoogte stellen, desgevallend via de persoon die de reis boekt.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij poolexpeditiecruises die bestemmingen aandoen zonder geavanceerde medische faciliteiten en er alleen basiszorg kan worden verstrekt door een gekwalificeerde arts en een kleine ziekenboeg, vragen wij aan de reizigers om een medisch rapport te vervolledigen zodat de expeditie-arts op de hoogte is van hun medische toestand en behoeften.

Uiteraard worden alle medische gegevens strikt vertrouwelijk behandeld.

Wij behouden ons het recht voor om een reiziger voor een reis te weigeren of om te weigeren dat hij/zij een reis verderzet indien, om strikt objectieve en niet-discriminatoire redenen, blijkt dat hij/zij niet in staat is om deel te nemen, dit om geen onredelijk risico’s te creëren voor de reiziger en voor de medereizigers.

De reiziger is zelf aansprakelijk voor alle gevolgen die te wijten zijn aan het verschaffen van onvolledige of incorrecte medische gegegens.

Paragraaf 11.3

De reiziger wordt aangeraden om aangepast materiaal en uitrusting te voorzien in functie van de aard van de reis, behalve indien dit is inbegrepen in het pakket. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de nalatigheid van de reiziger op dat vlak.

Paragraaf 11.4

De reiziger wordt ook aangeraden om inzake gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden de website van de FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen.

Artikel 12: Verzekeringen

Omwille van het uitzonderlijk karakter van onze reizen, kunnen we de reizigers verplichten om een adequate bijstandsverzekering af te sluiten en daar het bewijs van te leveren alvorens hun boeking te aanvaarden.

Artikel 13: Financieel onvermogen

Zoals de wet het voorziet, is ons financieel onvermogen beschermd door MS Amlin Insurance SE, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel, als zekerheid voor de repatriëring van de reizigers en de terugbetaling van alle betaalde sommen.

Artikel 14: Verzekering aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid wordt verzekerd door MS Amlin Insurance SE.

Artikel 15: Vluchten

Paragraaf 15.1

De vluchturen in onze offertes worden onder voorbehoud meegedeeld. Elke wijziging zal onverwijld worden meegedeed aan de reiziger.

Paragraaf 15.2

De identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zal aan de reiziger bekendgemaakt worden uiterlijk op de reisdocumenten conform Verordening EU 2011/2005.

Paragraaf 15.3

De reiziger is verplicht om zich tijdig aan te bieden voor de inscheping, met alle nodige reisdocumenten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor incidenten, zoals een vluchtweigering, veroorzaakt door opzet of de nalatigheid van de reiziger.

Paragraaf 15.4

De reiziger is verplicht om verlies of diefstal van, of schade aan bagage aan te geven aan de uitvoerende luchtvaartmaatschappij.

Artikel 16: Bescherming persoonsgegevens (GDPR)

Wij verzamelen uw gegevens conform EU Verordening (2016/679 - « GDPR »).

De persoonlijke gegevens die u ons meedeelt, zijn noodzakelijk voor het behandelen van uw boeking en voor de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6.1.b GDPR). Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens gedeeld worden met onze partners gevestigd in derde landen. Wij doen steeds beroep op partners die een gelijkaardig niveau van bescherming waarborgen zoals voorzien in de GDPR.

Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook worden gebruikt om u promotionele of commerciële aanbiedingen te sturen per mail of per post.

Bovendien worden uw gegevens eveneens meegedeeld aan de FOD Binnenlandse Zaken en dienstverleners zoals bedoeld en in uitvoering van de wet van 25 December 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens die de Richtlijn 2016/681 van 27 april 2016 betreffende het gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit omzet.

Als persoon wiens gegevens worden verzameld, heeft u recht van inzage, recht op correctie, recht op verwijdering en recht van verzet. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend via mail of brief, met vermelding van uw naam, voornaam en adres, alsook de reden van uw contactname.

Uw klachten over de gegevensverzameling en -behandeling kunnen worden gericht naar het bevoegde controleorgaan.

Artikel 17: Kennisgevingen

Tenzij anders bepaald, moeten alle kennisgevingen in het kader van de pakketreisovereenkomst op de volgende adressen plaatsvinden :

Artikel 18: Geschillen

Paragraaf 18.1

De reizigers zijn ertoe gehouden om elke klacht zo snel mogelijk ter plaatse kenbaar te maken zodat wij op een gepaste manier kunnen reageren.

Paragraaf 18.2

Alle geschillen die zouden ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst en die niet onderworpen zijn aan de bevoegheid van de Geschillencommissie Reizen krachtens de algemene voowaarden van de Geschillencommissie Reizen, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge.

Bijzondere bepalingen poolexpeditiecruises

Onderhavige bepalingen hebben specifiek betrekking op de verkoop van poolexpeditiecruises. Zij maken eveneens deel uit van de overeenkomst en vullen de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen en onze bijzondere voorwaarden verder aan.

 1. Aard van de reis en bijhorende consequenties
 2. Gezondheidstoestand van de reiziger
 3. Veiligheid en prerogatieven van de gezagvoerder en scheepsofficieren
 4. Fotomateriaal gedurende de expeditie
 5. Bagage
 6. Excursies

Artikel 1: Aard van de reis en bijhorende consequenties

Paragraaf 1.1

Onze poolexpeditiecruises zijn ontdekkingsreizen naar afgelegen en vrij onbekende gebieden. Deze vinden soms plaats in extreme omstandigheden, zulks met alle risico’s, ontberingen, onverwachte wendingen, problemen en dergelijke meer. De reiziger bevestigt nadrukkelijk op de hoogte te zijn gebracht van het avontuurlijke karakter van de reis.

Paragraaf 1.2

Gezien de aard van de reis dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico's en eventueel gebrek aan of het soms beperkte niveau van de medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen. De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van de reisorganisator of de lokale uitvoerders.

Paragraaf 1.3

Reizigers dienen zich bij de groep te vervoegen op afgesproken tijd en plaats. Eventuele kosten omwille van het niet (tijdig) aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten, ten gevolge van het laattijdig vervoegen van de groep, zijn niet terugbetaalbaar.

Paragraaf 1.4

De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde of voorgestelde route afwijkt of zich aan de begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet-genoten diensten.

Artikel 2: Gezondheidstoestand van de reiziger

Paragraaf 2.1

De reiziger verklaart bij vertrek in goede gezondheid te zijn dan wel ons te hebben geïnformeerd over enig aanwezig gezondheidsprobleem (inclusief zwangerschap) dat medische opvolging en/of bijzondere aandacht vereist tijdens de expeditie. De reiziger voorziet zelf in mogelijk noodzakelijke medicatie. In geval de gezondheidstoestand van de reiziger niet strookt met de vooropgestelde vereisten zal de reiziger de toegang tot het schip geweigerd worden.

Paragraaf 2.2

Elke reiziger verzekert zich persoonlijk tegen ziekte, ongeval of enig ander medisch probleem en is zelf verantwoordelijk voor alle kosten dienaangaande inbegrepen redding, repatriëring of zoekactie.

Paragraaf 2.3

Wij voorzien wel een dokter aan boord voor de eerste medische zorgen en kleine ingrepen. Indien de reiziger beroep wenst te doen op een eventueel aanwezige arts van de rederij, betreft deze een onafhankelijk handelende contractspartij voor wiens handelen en verstrekken van medicatie noch de rederij noch wij aansprakelijk kunnen worden gesteld. De kostprijs van de verstrekte diensten is niet inbegrepen in de pakketprijs en dient ter plaatse door de reiziger te worden vergoed.

Paragraaf 2.4

Als de rederij, de gezagvoerder of de arts van het schip beslissen dat een reiziger om welke reden ook niet fit is om te reizen, de veiligheid zou kunnen aantasten of hem/haar de toestemming om in een bepaalde haven aan wal te gaan, zou kunnen ontzegd worden, of de rederij tot ondersteuning, hulp of repatriëring verplicht zou kunnen worden, dan heeft de gezagvoerder het recht om de reiziger niet aan of van boord te laten gaan, hem/haar te laten ontschepen of de reiziger naar een andere aanlegplaats of kajuit over te brengen. De arts aan boord heeft het recht om eerste hulp, geneesmiddelen en therapieën aan de reiziger toe te dienen, en/of de reiziger in het medisch centrum van het schip of in een andere gelijkwaardige faciliteit te beveiligen, op voorwaarde dat die maatregel door de arts noodzakelijk geacht wordt en de toestemming van de gezagvoerder verkregen is. Indien de reiziger weigert mee te werken met deze behandeling, dan kan hij/zij in een haven ontscheept worden, indien nodig met tussenkomst van de lokale politie of andere bevoegde autoriteiten. Noch wij, noch de rederij kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de verliezen of uitgaven van de reiziger noch gehouden zijn om de reiziger enige schadevergoeding te betalen.

Artikel 3: Veiligheid en prerogatieven van de gezagvoerder en scheepsofficieren

Paragraaf 3.1

De reiziger is verplicht om aan boord de instructies en orders van de gezagvoerder en scheepsofficieren te volgen. De reiziger aanvaardt hierbij dat de gezagvoerder en scheepsofficieren bevoegd zijn en het recht hebben om elke persoon aan boord, de kajuit, de bagage en persoonlijke bezittingen te controleren om veiligheids- of andere wettige redenen.

Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van nalatigheid van de reiziger bij het niet-opvolgen van deze instructies.

Elke reiziger dient de Vennootschap te vergoeden tegen verlies of schade veroorzaakt aan de Vennootschap of aan een van haar leveranciers door elke inbreuk of schending.

Paragraaf 3.2

Wij en/of de gezagvoerder hebben het recht, naar eigen goeddunken, om de reiziger inscheping te ontzeggen of te eisen dat de reiziger van boord gaat indien zij dat nodig achten voor de veiligheid van de reiziger, de andere reizigers of het schip, of indien het gedrag van de reiziger, volgens de gezagvoerder, van aard is andere reizigers in gevaar te brengen of hun comfort en welzijn aan te tasten.

Paragraaf 3.3

Het is elke passagier verboden om aan boord goederen of artikelen van gevaarlijke aard of dieren mee te brengen.

Paragraaf 3.4

Noch wij, noch de rederij kunnen tegenover de reiziger aansprakelijk gesteld worden in geval van inbreuk of schending door de andere reizigers van de bepalingen in dit artikel.

Paragraaf 3.5

Wij en/of de gezagvoerder hebben het recht om wijzigingen aan te brengen aan het programma en de reisweg indien nodig voor de veiligheid van het schip en zijn passagiers. Ook in gevolge slechte weersomstandigheden, wijzigingen van klimatologische, politieke en/of technische aard (panne) is het mogelijk dat de geplande tochten geen doorgang kunnen vinden. Zo zullen de ijsconditie en het weer bepalend zijn voor het verloop van de reis. Een en ander kan impliceren dat zal worden afgeweken van de reisbestemming en desnoods zal worden teruggekeerd indien noodzakelijk bevonden door de rederij. Wij zullen daarvoor geenszins aansprakelijk worden gesteld en dit zal geen enkele terugbetaling van de reissom teweeg kunnen brengen. Mocht Asteria Expeditions besluiten om tijdens de reis een medische evacuatie uit te voeren en dit kan resulteren in wijziging of annulatie van de geplande reis, dan accepteert Asteria Expeditions geen claims van welke aard dan ook, en is Asteria Expeditions niet gehouden aan terugbetalingen.

Artikel 4: Fotomateriaal gedurende de expeditie

De reiziger verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met het feit dat hij/zij gedurende de expeditie gefotografeerd kan worden door de rederij. Eveneens geeft deze de toestemming tot het gebruiken en/of aan anderen het gebruik toe te staan van geluids- en beeldopnames, foto’s alsook het vermelden van zijn/haar naam voor promotie- en publiciteitsdoeleinden van alle aard (o.a. brochures, dia’s, videoshows, websites, …) en zulks in alle media.

Artikel 5: Bagage

Paragraaf 5.1

De reiziger zal enkel de bagage meenemen zoals voorgeschreven door ons. Zo is het de reiziger ter exemplatieve titel verboden goederen aan boord te nemen dewelke verboden worden door de autoriteiten in de te bezoeken landen, is het verboden ontvlambare voorwerpen en vuurwapens aan boord te brengen, …

Indien de reiziger deze richtlijnen negeert, zullen noch wij noch de rederij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor diefstal of beschadiging en zal de reiziger geheel aansprakelijk worden gesteld voor alle hieruit voortvloeiende schade (boetes, beschadigingen, vertraging, …).

Wij zijn geenszins aansprakelijk voor verlies van bagage.

Paragraaf 5.2

De reiziger dient zijn bagage correct te labelen zoals opgegeven door ons (duidelijke vermelding van volledige naam en adres, cabinenummer, naam van het schip, bestemming), bij gebreke waaraan deze niet aansprakelijk kan worden gesteld voor verlies.

Artikel 6: Excursies

Hierbij begrijp ik en ga ik akkoord dat noch wij noch de rederij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de zodiacexcursies waaraan de reiziger zou beslissen deel te nemen tijdens de expeditie en die geen deel uitmaken van de pakketreis. Deze excursies worden uitgevoerd door zelfstandige aannemers, zelfs indien ze verkocht worden aan boord van het cruiseschip.

Laatste aanpassing: 28 februari 2020.

Onze poolexpedities

Asteria Expeditions speelt een pioniers- rol inzake poolreizen en poolexpedities. Wij charteren onze poolijsbrekers intergraal en exclusief voor land- genoten. Een Asteria Expeditions poolreis heeft een typisch Belgisch karakter. Zo worden lezingen tijdens een poolcruise in het Nederlands gehouden.

Volg de expeditie op de voet
Aan de hand van een dagelijks reisverslag kunnen geïnteresseerde thuisblijvers het verloop van een expeditie volgen dmv unieke beelden en een reisverslag doorgestuurd vanop het schip. Leef mee met onze expeditie en schrijf u nu alvast in op onze nieuwsbrief

De Belgische pooltraditie
Wij mogen terecht trots zijn op de belangrijke pioniersrol die ons land en onze landgenoten speelden in de ontdekking en de exploratie van de poolstreken.

Adrien de Gerlache, Dixie Dansercoeur, Alain Hubert, de Koning Boudewijnbasis die gebouwd werd door Gaston de Gerlache en de nieuwe Prinses Elizabethbasis zijn allemaal exponenten van Belgisch poolengagement. Deze fascinatie
voor de Belgische pooltraditie en de waarden die zij vertegenwoordigt, plaatst Asteria Expeditions ook steeds centraal in haar diverse poolexpedities.

IAATO
Aandacht en respect voor de ongerepte poolnatuur zijn essentieel. Daarom is Asteria Expeditions lid van IAATO (International Association Antarctica Tour Operators).
Asteria Expeditions ziet het als haar persoonlijke missie om van al haar poolreizigers verantwoorde en bewuste Antarctica en Arctica- ambassadeurs te maken.


In de kijker

Noordoost-Groenland 2023 met Île de France AANRADER
14-daagse Nederlandstalig begeleide poolexpeditie, van 27 augustus tot 9 september 2023

Egypte - Once-in-a-lifetime cruise op de Nijl AANRADER
18-daagse begeleide culturele cruise, vertrek op 18 september 2023

Parma & Milaan - Kunst, cultuur & gastronomie AANRADER
6-daagse begeleide cultuurreis, vertrek op 16 juni 2023

Verenigde Arabische Emiraten & Oman AANRADER
11-daage begeleide groepsreis, vertrek op 3 november 2023

Botswana - Botswana onder canvas AANRADER
13-daagse Nederlandstalig begeleide safari met mobiele tent, vertrek op 24 september 2023

Veelzijdig Vietnam en mysterieus Cambodja AANRADER
18-daagse Nederlandstalig begeleide rondreis, afreis op 11 november 2023

Zuid-Korea - Land van de kalme morgen AANRADER
14-daagse Nederlandstalig begeleide rondreis, vertrek op 30 september 2023

Markiezen en Frans-Polynesië AANRADER
16-daagse Nederlandstalig begeleide eilandencruise, vertrek op 21 september 2023

Ontdekking van Lapland - Shortbreak AANRADER
5-daagse Nederlandstalig begeleide groepsreis, diverse vertrekken van op 23 december 2023 tot 17 maart 2024

Nieuwsbrief

Schrijf nu in op onze elektronische nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte van onze nieuwe programma's.

Inschrijven

Volg ons ook op Facebook - facebook.com/AsteriaExpeditions

Volg ons Instagram - instagram.com/asteria_expeditions/

Volg ons ook op Pinterest - pinterest.com/asteriaexpedit/

Asteria Expeditions
Reislicentie A 1095
Informatie & reservatie:
Tel.: +32 (0)50 33 25 10 (ma - vrij)
E-mail: info@asteriaexpeditions.be
Of via een erkende reisagent